Digital Fundraising Competition
Regulamin

Regulamin konkursu „Digital Fundraising Competiton"

§ 1.
[Konkurs]

1. Regulamin określa warunki i zasady przeprowadzenia konkursu "Digital Fundraising Competition" (dalej: „Konkurs").
2. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci – UNICEF z siedzibą w Warszawie (ul. Rolna 175D, 02-729 Warszawa), wpisane do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000107957, nr NIP 5272376153 (dalej: „Organizator").
3. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 ust. 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.).

§ 2.
[Cele Konkursu]

Celem Konkursu jest znalezienie i wdrożenie rozwiązań, które usprawnią proces pozyskiwania przez Organizatora środków przeznaczonych na finansowanie statutowej działalności Organizatora, tj. promowanie ochrony praw dzieci, pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb dzieci oraz zwiększanie możliwości osiągnięcia przez nie pełnego potencjału.

§ 3.
[Uczestnicy]

1. Uczestnikiem Konkursu może być prowadząca działalność gospodarczą (przedsiębiorca):
a. zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnia i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna,
b. posiadająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,
która w okresie trwania Konkursu wykona zadanie konkursowe (dalej: „Uczestnik").
2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny pracowników Organizatora rozumie się wstępnych, zstępnych oraz powinowatych do 2 stopnia.
3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest zapoznanie się z regulaminem i zaakceptowanie jego warunków.

§ 4.
[Czas trwania Konkursu i przyjmowanie zgłoszeń]

1. Konkurs trwa od 17.04.2019 r. do 28.05.2019 r.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest kompletne i terminowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego, wykonanie zadania konkursowego, akceptacja Regulaminu oraz spełnienie pozostałych warunków przewidzianych Regulaminem.
3. Przyjmowanie zgłoszeń do Konkursu jest prowadzone za pośrednictwem serwisu internetowego pod adresem ambasadadobrejwoli.pl (dalej: „Serwis") w terminie od 17.04.2019 r. do 19.05.2019 r.
4. Uczestnik dokonuje zgłoszenia do Konkursu poprzez kompletne wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego w Serwisie, w szczególności:
a. podanie danych Uczestnika: imienia, nazwiska lub firmy, adresu korespondencyjnego, numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej;
b. wybór kategorii konkursowej, do której Uczestnik dokonuje zgłoszenia („Market Stage" lub „Idea Stage");
5. Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie ogłoszone w Serwisie do dnia 31.05.2019 r.

§ 5.
[Zadanie Konkursowe]

1. Konkurs polega na wykonaniu zadania konkursowego w jednej, wybranej przez Uczestnika kategorii.
2. Zadanie konkursowe w kategorii Market Stage polega na przedstawieniu projektu i planu wdrożenia gotowego, stworzonego przez Uczestnika i zweryfikowanego przez rynek rozwiązania, które może być zastosowane w działalności Organizatora w celu usprawnienia pozyskiwania procesu pozyskiwania funduszy przez Organizatora. Praca konkursowa zgłoszona w kategorii Market Stage powinna być wdrożona u co najmniej jednego klienta Uczestnika, zatrudniającego co najmniej 250 pracowników, który potwierdził fakt wdrożenia w jego działalności rozwiązania stworzonego przez Uczestnika.
3. Zadanie konkursowe w kategorii Idea Stage polega na przedstawieniu projektu i planu wdrożenia koncepcji rozwiązania stworzonego przez Uczestnika, które może być zastosowane w działalności Organizatora w celu usprawnienia procesu pozyskiwania funduszy przez Organizatora.
4. Rozwiązanie lub koncepcja rozwiązania stanowiące zadanie konkursowe może dotyczyć w szczególności jednego z następujących obszarów,wedle wyboru Uczestnika:

a. Rozwój systemu pozyskiwania darowizn oraz danych darczyńcy poprzez:
• Stworzenie lub wdrożenie mechanizmów wykorzystania kanałów takich jak Youtube, VOD czy Facebook;
• Optymalizację kanałów pozyskania stałych darczyńców;
• Wdrożenie rozwiązań i pomysłów opartych o Content Marketing;
• Prospecting, rozumiany jako poszukiwanie, segmentacja i budowanie bazy darczyńców;
• Retargeting, rozumiany jako spersonalizowany przekaz utworzony na podstawie wcześniejszych zachowań i preferencji danego użytkownika;
• Lead Generation – rozwój mechanizmów pozyskiwania danych darczyńcy za pośrednictwem kanałów digitalowych, w szczególności pozyskanie numerów telefonów, które przyczynią się do konwersji telemarketingowej;
b. Rozwój systemu utrzymania darczyńcy, w szczególności darczyńcy, który dokonuje wpłat okresowych poprzez:
• Usprawnienie procesu przekazywania danych przez darczyńcę(https://www.unicef.pl/nmpomagajstale/form/pomagamdzieciom);
• Stworzenie bądź wdrożenie gotowych mechanizmów opartych o dostępne dane darczyńcy(e-mail, nr telefonu) , które pozwolą na zmniejszenie procentu osób, rezygnujących ze wspierania UNICEF;
• Usprawnienie co-miesięcznego mailingu wysyłanego do darczyńców, czego efektem będzie zwiększenie poziomu wpłacanej darowizny;
5. W skład pracy konkursowej powinien wchodzić:
a. Opis rozwiązania, które może być zastosowane w działalności Organizatora w celu usprawnienia procesu pozyskiwania przez niego funduszy;
b. Kosztorys wdrożenia rozwiązania stworzonego przez Uczestnika uwzględniający koszt zmierzenia efektów fundraisingowych generowanych przez rozwiązanie, wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych lub udzielenie licencji, koszt wsparcia Organizatora przy implementacji rozwiązania i jego proponowany zakres oraz zryczałtowany koszt rozwoju i utrzymania (w tym naprawy błędów) rozwiązania.
6. Uczestnik oświadcza, że stworzone przez niego rozwiązanie jest całkowicie oryginalne oraz nie narusza żadnych praw osób trzecich, w szczególności praw własności intelektualnej.

§ 6.
[Wybór laureatów]

1. Prace konkursowe będą oceniane przez komisję konkursową składającą się z co najmniej trzech przedstawicieli Organizatora. (dalej: „Jury")
2. Jury, spośród Uczestników, którzy dokonali prawidłowego zgłoszenia do Konkursu, wybierze po jednym zwycięzcy w każdej z kategorii konkursowych (dalej: „Laureat").
3. W trakcie wyboru Laureatów, Jury będzie kierować się swoim swobodnym uznaniem, biorąc pod uwagę następujące kryteria:
a. Potencjał do eksportu – Uczestnik przedstawia jasną wizję tego w jaki sposób jego rozwiązania mogą być przeniesione na inne rynki;
b. Unikalna wartość rozwiązania – Uczestnik zdaje sobie sprawę z alternatywnych rozwiązań na rynku, które pozwalają zaadresować ten sam problem i potrafi wyszczególnić unikalną wartość swojego rozwiązania. Jeśli rozwiązanie jest rozwiązaniem B2C potrafi uargumentować, dlaczego darczyńca będzie z niego korzystał;
c. Pomysł na rozwiązanie problemu/Sposób na usprawnienie procesu – Uczestnik ma jasną wizję tego w jaki sposób stworzone rozwiązanie pozwoli rozwiązać opisany problem lub usprawnić proces i potrafi to uargumentować;
d. Osadzenie w czasie – Uczestnik potrafi oszacować czas jaki jest potrzebny na stworzenie rozwiązania i przygotowanie do wdrożenia oraz kluczowe czynności jakie wchodzą w skład tego procesu;
e. Określony kosztorys – Uczestnik potrafi oszacować całkowity koszt projektu łącznie z kosztem wdrożenia rozwiązania i jego obsługi do czasu, gdy będzie można zmierzyć jego efekty fundraisingowe. Maksymalny koszt w takim ujęciu nie może przekroczyć 100.000 złotych.
f. Mierzalność rozwiązań – Uczestnik wykazuje, że działania przedsiębiorstwa można zmierzyć, tzn. można wykazać jaki zwrot z inwestycji przyniosły;
4. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród konkursowych w dowolnej kategorii, jeżeli żadna praca nie spełni warunków Konkursu określonych w Regulaminie lub w ocenie Jury żadna praca nie spełni kryteriów określonych w ust. 4 powyżej.

§ 7.
[Nagroda]

1. Nagrodą konkursową jest umożliwienie wdrożenia pomysłu Laureata w działalności Organizatora, co oznacza zaproszenie do zawarcia umowy i wdrożenie pomysłu Laureata (a w przypadku kategorii Idea Stage, również jego opracowanie) w działalności Organizatora (dalej: „Umowa") w zamian za ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w kosztorysie stanowiącym element zgłoszenia konkursowego.
2. Na podstawie Umowy, w zamian za wynagrodzenie otrzymane z tytułu jej wykonania:
a. W przypadku kategorii Idea Stage – Laureat przeniesie na Organizatora autorskie prawa majątkowe do utworów powstałych w wyniku wykonania Umowy i w związku z wdrożeniem rozwiązania (w tym ewentualnych poprawek i modyfikacji związanych z rozwojem lub utrzymaniem rozwiązania), tak aby umożliwić Organizatorowi korzystanie i dysponowanie rozwiązaniem wdrożonym przez Laureata w działalności Organizatora;
b. w przypadku kategorii Market Stage – Laureat udzieli Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji do utworów, z których korzystanie będzie niezbędne do korzystania z rozwiązania wdrożonego przez Laureata w działalności Organizatora oraz utworów, które w toku wykonywania Umowy zostaną udostępnione Organizatorowi przez Laureata (w tym ewentualnych poprawek i modyfikacji związanych z rozwojem lub utrzymaniem rozwiązania). Udzielenie licencji nastąpi na czas oznaczony
określony w kosztorysie załączonym do pracy konkursowej.
3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych lub udzielenie licencji do utworów nastąpi z chwilą ich udostępnienia Organizatorowi w jakiejkolwiek formie.
4. Jeżeli utwory powstałe w związku z wykonaniem Umowy będą stanowiły program komputerowy, Laureat udostępni Organizatorowi z chwilą wydania rozwiązania kod źródłowy programu komputerowego i jego dokumentację, umożliwiającą Organizatorowi dalszy, samodzielny rozwój programu komputerowego.
5. Przeniesienie autorskich praw majątkowych lub udzielenie licencji nastąpi na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w części, w jakiej utwory będą stanowiły program komputerowy, na polach eksploatacji określonych w art. 74 ustawy.
6. Laureat zobowiązuje się, że na podstawie Umowy:
a. udzieli Organizatorowi upoważnienia do rozporządzania i korzystania opracowaniami utworów, a w przypadku utworów stanowiących program komputerowy, również na ich tworzenie;
b. upoważni Organizatora do wykonywania praw osobistych do utworów oraz zobowiąże się, że nie będzie wykonywał wobec Organizatora praw osobistych do utworów.
7. Laureat oświadcza, że wynagrodzenie zadeklarowane w kosztorysie dołączonym do zgłoszenia konkursowego:
a. upoważnia Organizatora do bezterminowego korzystania z rozwiązań, idei, pomysłów i utworów składających się na pracę konkursową;
b. pokryje całkowite koszty wdrożenia, a następnie utrzymania rozwiązania przez okres oznaczony w zgłoszeniu konkursowym, w szczególności dokonywania modyfikacji niezbędnych do wdrożenia rozwiązania zgodnego z wykonanym przez Laureata zadaniem konkursowym i poprawy błędów.
8. Laureat zagwarantuje w Umowie, że wdrożone przez niego rozwiązanie będzie wolne od wad fizycznych i wad prawnych. Jeżeli praca konkursowa będzie stanowiła program komputerowy, Laureat zobowiązuje się do udzielenia Organizatorowi co najmniej rocznej gwarancji poprawnego działania takiego programu. W ramach udzielonej gwarancji, Laureat będzie zobowiązany do usunięcia błędów programu komputerowego w rozsądnym terminie, nie dłuższym niż 7 (siedem) dni od dnia otrzymania zgłoszenia.
9. Wynagrodzenie z tytułu realizacji Umowy zostanie wypłacone z chwilą przyjęcia przez Organizatora wyników realizacji pomysłu Laureata stanowiącego zadanie konkursowe.
10. Organizator przewiduje przyznanie po jednej nagrodzie w każdej kategorii konkursowej.
11. Organizator nie przewiduje zamiany nagrody konkursowej na nagrodę pieniężną.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Laureata z Konkursu i przyznania nagrody konkursowej Uczestnikowi, którego praca została oceniona jako kolejno najlepsza, jeżeli Laureat nie zawrze z Organizatorem Umowy w terminie 2 (dwóch) miesięcy od dnia ogłoszenia rozstrzygnięcia Konkursu.

§ 8.
[Postępowanie reklamacyjne]

1. Uczestnik ma prawo do zgłoszenia pisemnej reklamacji na adres siedziby Organizatora lub pocztą elektroniczną na adres: ul. Rolna 175D, 02-729 Warszawa.
2. Reklamacje powinny być zgłaszane w terminie do 30.06.2019 r.
3. Organizator udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania.

§ 9.
[Dane osobowe]

[•]
Administratorem danych osobowych podanych w formularzu konkursowym jest Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF, z siedzibą w Warszawie (02-729), przy ul. Rolnej 175 D, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Krajowego Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS: 0000107957, NIP: 527-23-76-153, Regon 015155202. Stowarzyszenie UNICEF Polska dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe Użytkowników przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich. Przetwarzanie przez Administratora danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO"), ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz zgodnie z treścią ewentualnej zgody Użytkowników i Regulaminem. W szczególności Administrator podejmuje rozsądne środki bezpieczeństwa w celu zapobiegnięcia utraty, nieupoważnionego dostępu, użycia, zmiany oraz ujawnienia wszelkich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora.

Inspektor ochrony danych
Z Inspektorem ochrony danych można kontaktować się pocztą elektroniczną pod adresem
e-mail iod@unicef.pl lub pocztą tradycyjną pisząc na adres: Inspektor Ochrony Danych, Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy UNICEF,
ul. Rolna 175 D, 02-729 Warszawa.

Cel i podstawa prawna oraz okres przetwarzania danych osobowych
Dane będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu (Usług) na zasadach opisanych
w Regulaminie (podstawa z art. 6 ust. 1 li. B) RODO), a także w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionego interesu Stowarzyszenia UNICEF Polska, jako administratora danych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f) RODO). Przetwarzanie danych osobowych w innym celu niż wskazane powyżej, odbywać się będzie po uzyskaniu zgody Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie wskazanym w treści zgody. Przetwarzanie danych obywać się będzie do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń
lub rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, tj. przez okres, który jest niezbędny do ochrony interesów Organizatora jako administratora danych osobowych.

Odbiorcy danych
• upoważnieni pracownicy i współpracownicy administratora danych,
• podmioty i organy, którym administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania
od administratora danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
• usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych
na potrzeby realizacji usług świadczonych dla administratora danych, w szczególności podmioty takie jak Poczta Polska S.A., firmy kurierskie, drukarnie, operatorzy, banki
- w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zleconych przez administratora danych usług.

Zasady gromadzenia danych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Na warunkach określonych obowiązującymi przepisami prawa, przysługuje Pani/Panu prawo:
• dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
• w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
• do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych;
• w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie;
• prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu, w jakim uczestnik Programu współpracuje z UNICEF Polska, obowiązuje do jej odwołania.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Organizatora znajdują się w Polityce prywatności (www.ambasadadobrejwoli.pl/polityka-prywatnosci).

§ 10.
[Zmiana Regulaminu]

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminy z ważnej przyczyny. Za ważną przyczynę uznaje się w szczególności:
a. potrzebę przedłużenia terminu dokonywania zgłoszeń do Konkursu;
b. konieczność dostosowania Regulaminu do zmieniających się przepisów prawa;
c. konieczność obrony przed naruszeniami Regulaminu;
d. konieczność wyjaśnienia wątpliwości interpretacyjnych.
2. Informacja o zmianie zostanie podana do publicznej poprzez ogłoszenie w siedzibie Organizatora oraz poprzez informację zamieszczoną na stronie internetowej Konkursu pod adresem [•] z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.
3. Uczestnicy, którzy zgłosili swój udział w Konkursie, zostaną dodatkowo powiadomieni o zmianie Regulaminu z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem na adres poczty elektronicznej podany przy rejestracji.
4. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Uczestników.

§ 11.
[Postanowienia końcowe]

Regulamin jest dostępny w siedzibie organizatora oraz na stronie Konkursu pod adresem ambasadadobrejwoli.pl.